Phạm Thị Y Linh

Home / Phạm Thị Y Linh

Bằng cấp:

  • Giáo viên 6-12 Montessori AMI
  • Giáo viên 3-6 Montessori AMI
  • Cử nhân Sư phạm Mầm non (loại giỏi) – Trường Đại học Sài Gòn

Cô Phạm Thị Y Linh là một trong những giáo viên chính của môi trường Tiểu học Montessori May Sóc.

Socials