Trần Thị Tâm Linh

Home / Trần Thị Tâm Linh

Bằng cấp:

  • Giáo viên 6-12 Montessori AMI
  • Cử nhân Tiếng Anh – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Cử nhân Quản trị Văn phòng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Thạc sĩ Tiếng Anh – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đang đào tạo)

Cô Trần Thị Tâm Linh là một trong những giáo viên chính của môi trường Tiểu học Montessori May Sóc.

Socials